Podmínky pro certifikaci restaurace

A) PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ CERTIFIKÁTU:
Žadatel o certifikát Czech Specials musí splňovat tyto podmínky:
 
1) Kritéria české kuchyně
V nabídce jídelního lístku jsou stále k dispozici pokrmy české kuchyně a speciality regionální kuchyně doporučené jako Czech Specials (www.czechspecials.cz/recepty) , a nejméně jedna polévka a dvě hlavní jídla, včetně sladkých hlavních jídel. Česká jídla mohou být každá jiná, není nutné mít na jídelním lístku vždy stejnou specialitu. Uznáví se nejen tradiční,ale i moderní úprava. Restaurace by měla mít v nabídce tuzemské víno a pivo.
Provozovatel se zavazuje, že umožní kontrolu degustace tradiční české speciality dle výběru a jednoho nápoje na náklady provozovatele, a to i následným kontrolám.

2) Profesní způsobilost
Provozovatel vlastní a je možné se žádostí o doložit příslušná povolení k provozování pohostinství (kopie živnostenského listu, kolaudační rozhodnutí, nájemní smlouva). Provozovatel deklaruje, že splňuje všechny platné legislativní předpisy upravující předmětné podnikání, včetně hygienických předpisů a předpisů spojených s bezpečností práce a bezpečností hostů.

3) Transparentnost a poctivost v prodeji 
V restauraci je k dispozici jídelní lístek, minimálně dvojjazyčný, s nabídkou vyznačením cen pokrmů a obsluha je na vyžádání schopna podat hostům informace o všech pokrmech v nabídce. Jídelní lístek je přehledný, při dostatečném rozsahu a jeho skladba poskytuje vysokou obrátku surovin a tím i jejich čerstvost.
 
4) Čistota a dobrý stav vybavení restaurace
Restaurace je vybavena čistým nábytkem a inventářem, který nejeví známky poškození (vybavení může být i starší, ale zjevně dobře udržované). Toalety restaurace jsou čisté a pravidelně udržované a vybavené plně funkční a nepoškozené. Restaurace je dostatečně odvětraná bez známek zápachu z kuchyně.
 
5) Kvalita obsluhy a její přístup k hostovi
Obsluhující jsou příjemní a působí přátelským dojmem, mají jednotné a čisté pracovní oblečení. Host je při příchodu personálem přivítán a je s ním aktivně komunikováno, obsluha hostů je profesionálně zvládnuta a je dostatečně rychlá.  
.
B) POVINNOSTI PROVOZOVATELE A CZECHTURISMUS
Povinnosti Provozovatele
1) Provoz je povinen do dvou týdnů po přidělení certifikátu označit české pokrmy, za které obdržela  restaurace značku Czech Specials na jídelním lístku, nebo tato jídla prezentovat na zvláštní kartě s logy projektu. Personál restaurace by měl být poučen o projektu a o významu loga Czech Specials u nabízených jídel. Provozovatel se také zavazuje umístit přidělenou samolepku se znakem Czech Specials na viditelném místě u vstupu, nejlépe na vchodových dveřích restaurace, umístit certifikát a porcelánovou plaketu s logem projektu na viditelném místě uvnitř restaurace. Při následné kontrole musí uživatel mít znalost o projektu a musí být schopen doporučit hostitelovi pokrm a vysvětlit základní principy projektu Czech Specials

2) Povinné označení
Provozovatel  je povinen dodržovat povinné značení  po celou dobu, po kterou bude jeho certifikace platná.
Stejně tak je povinen splňovat po tuto dobu podmínky pro přidělení certifikátu.


3) Poskytnout  CzechTourismu příslušné kontaktní údaje (adresa, telefon, webové stránky ) a fotografie provozovny, které budou využity pro propagaci provozovny  (restaurace) v rámci projektu).

4) Provozovatel se zavazuje sám  aktualizovat a aktualizovat provozní údaje a fotografie.

5) Provozovatel v souladu s §§ 84–90 a § 2371 a násl. zákona č.89/2012 sb., občanského zákoníku, uděluje CzechTourismu oprávnění k užití fotografií své restaurace, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho restaurace jeho projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s certifikační restaurací a plněním podmínek certifikace, které CzechTourismu poskytl, a to pro komerční i nekomerční účely, ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby, s jejich případnou následnou úpravou jako jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Provozovatel uděluje CzechTourismu tento souhlas bezplatně, bez věcného, ​​​​​časového, množstevního a územního omezení a její může kdykoli odvolat.Použije-li Provozovatel dílo třetí osoby nebo je-li na fotografiích či jiném audiovizuálním díle vyfocena, nahrána či jinak zachycena třetí osoba či její projev, je Provozovatel povinen potvrdit písemně zdokumentovat oprávnění k užití příslušní fotografie či jiného audiovizuálního díla ve výše uvedeném rozsahu, a to případně i včetně práva převodu těchto práv na CzechTourism. Pořídí-li v souvislosti s udělením certifikace nebo plněním jejích podmínek CzechTourism nebo jím pověřená třetí strana fotografie nebo audiovizuálních záznamů, pak před uveřejněním těchto děl je CzechTourism povinen si provozovatele vyžádat souhlas s publikováním takových děl. Souhlas Provozovatel poskytne písemnou formou.je Provozovatel povinen zajistit a písemně zdokumentovat oprávnění k užití příslušní fotografie či jiného audiovizuálního díla ve výše uvedeném rozsahu, a to případně i včetně práva převodu těchto práv na CzechTourism. Pořídí-li v souvislosti s udělením certifikace nebo plněním jejích podmínek CzechTourism nebo jím pověřená třetí strana fotografie nebo audiovizuálních záznamů, pak před uveřejněním těchto děl je CzechTourism povinen si provozovatele vyžádat souhlas s publikováním takových děl. Souhlas Provozovatel poskytne písemnou formou. je Provozovatel povinen zajistit a písemně zdokumentovat oprávnění k užití příslušní fotografie či jiného audiovizuálního díla ve výše uvedeném rozsahu, a to případně i včetně práva převodu těchto práv na CzechTourism.Pořídí-li v souvislosti s udělením certifikace nebo plněním jejích podmínek CzechTourism nebo jím pověřená třetí strana fotografie nebo audiovizuálních záznamů, pak před uveřejněním těchto děl je CzechTourism povinen si provozovatele vyžádat souhlas s publikováním takových děl. Souhlas Provozovatel poskytne písemnou formou. Pořídí-li v souvislosti s udělením certifikace nebo plněním jejích podmínek CzechTourism nebo jím pověřená třetí strana fotografie nebo audiovizuálních záznamů, pak před uveřejněním těchto děl je CzechTourism povinen si provozovatele vyžádat souhlas s publikováním takových děl. Souhlas Provozovatel poskytne písemnou formou.Pořídí-li v souvislosti s udělením certifikace nebo plněním jejích podmínek CzechTourism nebo jím pověřená třetí strana fotografie nebo audiovizuálních záznamů, pak před uveřejněním těchto děl je CzechTourism povinen si provozovatele vyžádat souhlas s publikováním takových děl. Souhlas Provozovatel poskytne písemnou formou.

6) Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s certifikací v rámci projektu Czech Specials je zpracována samostatně a je dostupná na adrese: www.czechspecials.cz

Závazek CzechTourismu

CzechTourism se zavazuje, že zajistí zveřejnění v této žádosti uvedených kontaktních údajů na stránkách projektu Czech Specials (www.czechspecials.cz), na Facebooku CzechSpecials - Ochutnejte ČR www.facebook.com/czechspecials/ , na sesterských portálech (kudyznudy, visitczechrepublic atd. ) a dle možností bude provozovatele propagovat v seznamech stravovacích zařízení, u domácích a zahraničních cestovních kanceláří, AKC ČR a případně iv rámci akcí pořádaných agentur CzechTourism.
 
C) Ostatní
1) Certifikát se uděluje na tříleté období začínajícím datem udělení certifikace. Po uplynutí toho období může provozovatel zažádat o obnovení certifikace na další tříleté období. Pokud tak neučiní, je povinen veškeré označení a certifikát Czech Specials z provozovny odstranit a dále nepoužívat.
2) Postup pro získání certifikátu Czech Specials naleznete na: http://www.czechspecials.cz/certification/postup-ziskani-certifikatu
Žádost o certifikát podává prostřednictvím elektronických formulářů dostupných na adrese: http://www.czechspecials.cz/ certifikace/zadost-o-certifikaci

3) V případě, že restaurace ukončí svůj provoz, nebo změní svůj koncept, je Provozovatel povinen nahlásit toto ukončení administrátorovi projektu AKC ČR ( projekty@akc.cz ).

4) ADMINISTRAČNÍ POPLATEK ZA UDĚLENÍ CERTIFIKÁTU A PLAKETY Czech Specials BYL SNÍŽEN, Z DŮVODU PODPORY ČESKÉ GASTRONOMIE ZASAŽENÉ DŮSLEDKY PANDEMIE, A TO NA  1500 Kč + DPH .
 
5) Administrátoři projektu (AKC ČR a CzechTourism) mají období kdykoli během platnosti certifikace učinit následnou kontrolu  splnění podmínek certifikace v případě porušení podmínek projektu, či v jiném závažném případě pochybení, které by poškozovalo dobré jméno značky, certifikát Czech Specials odejmout.