Podmínky pro certifikaci cukrárny, kavárny

1) Kritéria české cukrárny
Provozovatel cukrárny se zaváže, že bude spolupracovat na projektu Czech Specials av jeho nabídce budou vždy k dispozici minimálně 3 tradiční české cukrářské výrobky schválené jako Czech Specials (seznam naleznete zde: http://www.czechspecials.cz/certification / postup-pro-ziskani-certifikatu nebo na www.czechspecials.cz/ Recepty/Cukrářské výrobky), a to vlastní výroby, nebo i zakoupené od řádně evidovaného dodavatele, ve vynikající kvalitě a chuti.

2) Profesní způsobilost
Provozovatel má příslušná povolení k provozování cukrárny nebo kavárny (kopie živnostenského listu, kolaudační rozhodnutí, nájemní smlouva). Provozovatel prohlašuje, že splňuje všechny hygienické předpisy a předpisy s bezpečností práce a bezpečnosti hostů dle platné legislativy.

3) Transparentnost nabídky a poctivost v prodeji
V cukrárně je k dispozici přehledný nabídkový lístek, nebo je nabízený sortiment napsaný na poutači či na popiskách u nabízených výrobků. Obsluha je na přání zákazníka poskytnout informaci o jakémkoliv cukrářském výrobku v nabídce. Ceny uvedené na nabídkovém lístku nebo poutači, na jídelním a nápojovém lístku jsou konečné a nepřipočítávají se k nim žádné přirážky. Host vždy při vyúčtování obdržené tištěné účtenky s jasným vyznačením množství a jejich ceny.
 
4) Čistota a dobrý stav vybavení cukrárny/kavárny
Cukrárna – kavárna je vybavena čistým nábytkem a inventářem, který nejeví známku poškození (vybavení může být i starší, ale zjevně dobře udržované).Toalety v cukrárně – kavárně jsou čisté, pravidelně udržované a plně funkční a nepoškozené.
 
5) Obsluha/prodávající a její přístup k hostovi
Obsluhující nebo prodávající mají jednotné, čistě pracovně - společenské oblečení. Host je při příchodu personálu přivítán a při nákupu/po konzumaci je zjištěna jeho spokojenost.
 
6 ) Kontrola kvality
Provozovatel se zavazuje, že umožní i případným dalším následným kontrolám degustace tradičních českých cukrářských specialit dle výběru. Degustace povinných cukrářských výrobků a jeden nápoj bude poskytnutý kontrolorovi vždy na náklady provozovatele.
 
7 ) Marketing
České cukrářské výrobky na nabídkovém listu, za které obdržela restauraci značku Czech Specials budou touto značkou (logem projektu) viditelně označeny buď přímo na nabídkovém listu nebo na zvláštní kartě s logy. Provozovna se také zavazuje umístit přidělenou nálepku Czech Specials na vstupních dveřích a dále v provozovně viditelně vyvěsit certifikát a plaketu. Certifikovaný provozovatel logem projektu také označuje své webové a facebookové stránky. Provozovatel poskytne příslušné kontaktní údaje (adresa, telefon, webové stránky, Facebook), které budou spolu s poskytnutými fotografiemi doplněny při propagaci cukráren v projektu.

8) Ostatní
Certifikát a znak se uděluje na tříleté období začínajícím rokem certifikace.Pokud po tomto období nebude obnovena certifikace na další tříleté období, bude muset být znak z provozovny odstraněn. V případě, že cukrárna-kavárna ukončí svůj provoz, nahlásí toto ukončení AKC ČR - administrátorovi na projekty@akc.cz. Administrátoři projektu mají právo znak Czech Specials na základě následných kontrol odejmout, a to v případě porušení podmínek projektu či jiném závažném pochybení, které by poškozovalo dobré jméno značky.

Základní poplatek za udělení certifikátu a znaku Czech Specials činí 750 Kč + DPH  

Certifikát je udělován provozům s celoročním i sezónním provozem. V případě sezónního provozu musí mít každá certifikovaná cukrárna/kavárna tuto skutečnost uvedenou ve svém profilu na webových stránkách Czech Specials.