Ochrana osobních údajů

Dovolte nám, abychom Vás informovali v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. „nařízení GDPR“), a případnými dalšími právními předpisy upravujícími oblast ochrany a zpracování osobních údajů o tom, jak je v rámci projektu Czech Specials nakládáno s osobními údaji.

Správcem Vašich osobních údajů zpracovávaných v rámci projektu Czech Specials je:
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Vinohradská 46
120 41 Praha
Tel.: +420 221 580 111
Fax: +420 224 247 516
IČO: 49277600
DIČ: CZ49277600
Dále jen CzechTourism.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Ewald Smrčka

Své dotazy a případné podněty nebo žádosti na správce můžete zasílat na e-mail.: privacy@czechtourism.cz.

Osobní údaje poskytnuté v rámci vyplněné žádosti o certifikaci nebo uvedené v protokolu o certifikaci jsou zařazeny do databáze certifikovaných restaurací Czech Specials a jsou zpracovávány výhradně k plnění smlouvy, která je uzavřena mezi žadatelem a CzechTourism odesláním žádosti ze strany žadatele a přijetím žádosti ze strany CzechTourismu.
 

Osobní údaje, které CzechTourismu žadatel v žádosti poskytuje, budou zpracovávány k uzavření a plnění smlouvy a za těmito účely: 

a) údaje o žadateli za účelem identifikace osoby, které je služba poskytována, a za účelem komunikace s touto osobou v průběhu plnění smlouvy,
b) kontaktní údaje kontaktní osoby pro projekt Czech Specials budou zpracovávány za účelem komunikace s žadatelem v průběhu uzavírání a plnění smlouvy,
c) údaje žadatele, fyzické osoby, mohou být uvedeny i na účetních dokladech, které jsou zpracovávány v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími zákony upravujícími vedení účetnictví a problematiku daní,
d) údaje o provozovně, telefon pro rezervace a email pro rezervace budou publikovány na stránkách projektu Czech Specials www.czechspecials.cz, na Facebooku CzechSpecials nebo Ochutnejte ČR www.facebook.com/czechspecials/ a dle možnosti mohou být použity pro propagaci daného stravovacího zařízení v seznamech stravovacích zařízení, u domácích a zahraničních cestovních kanceláří, AHR ČR, AKC ČR a v rámci dalších akcí CzechTourism.
(Pozn. údaje o provozovně mohou nebo nemusí obsahovat osobní údaje. Doporučujeme neuvádět osobní e-mail nebo telefon, je-li to možné - tedy mít pro tyto účely kontaktní údaje spojené s provozovnou, ne s osobou.)

Osobní údaje ze žádosti a protokolů o kontrolách plnění podmínek certifikace zpracováváme za účelem plnění smlouvy a uchováváme je ještě 3 roky po ukončení této smlouvy; účetní doklady uchováváme po dobu 10 let od konce účetního období, v němž byly doručeny CzechTourism.

K osobním údajům v projektu Czech Specials mohou přistupovat kromě zaměstnanců CzechTourism i pracovníci společností, které provozují infrastrukturu, na které jsou provozovány webové stránky www.czechspecials.cz, a společnosti, která pečuje o provoz a rozvoj těchto stránek a spravuje databázi kontaktů. Dále pak vybraní pracovníci AHR ČR a AKC ČR, kteří na projektu spolupracují a pracovníci, kteří zajišťují kontrolu splnění podmínek certifikace.

Se všemi IT společnostmi je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů a s vybranými pracovníky AHR ČR a AKC ČR jsou uzavřeny smlouvy o mlčenlivosti. Stejně tak jsou uzavřeny smlouvy o mlčenlivosti s pracovníky, kteří provádějí kontrolu plnění podmínek certifikace. CzechTourism dbá na to, aby každý ze zmíněných subjektů měl přístup k údajům omezen jen na ty údaje, které k výkonu své činnosti potřebuje a po dobu, po kterou tento přístup potřebuje. Např. kontrolor má přístup jen k údajům kontrolovaného, ne k celé databázi.
 
Z titulu toho, že jste partnery projektu, může Vám CzechTourism čas od času zaslat informační newsletter o průběhu projektu, aktualitách nebo změnách. Odběr tohoto typu informací můžete odhlásit kdykoli buď zasláním žádosti na mail privacy@czechtourism.cz nebo kliknutím na link v mailové zprávě, kterou Vám byl newsletter či jiná informace zaslán. Newsletter si může jako samostatnou službu, objednat kdokoli, kdo má o dění na projektu zájem.
 
Kontaktní údaje těch, kteří si objednali zasílání newsletteru, uchováváme do doby, než bude zasílání ukončeno. Informaci o požadavku na odhlášení komunikace uchováváme u partnerů projektu do doby ukončení projektu, u ostatních po dobu tří let.
 
Na základě GDPR máte vůči správci Vašich osobních údajů řadu práv, která jsou uvedena na našich webových stránkách zde.
Zejména máte právo být informován o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům, právo na přístup k  osobním údajům, požadovat jejich opravu nebo výmaz, právo vznést proti zpracování osobních údajů u správce námitku.
 
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
https://www.uoou.cz/

Na webových stránkách Úřadu můžete získat podrobnější informace o GDPR, Vašich právech nebo povinnostech správce.
 
Za účelem propagace Vašeho zařízení poskytujete CzechTourismu i fotografie nebo videa, které jsou použity CzechTourismem k propagaci restaurace.
Pokud jsou na těchto fotografiích nebo videích lidé, kteří jsou identifikováni (např. u fotografie je text „Náš vyhlášený kuchař Ota Pečínka“), pak je Vaší povinností spolu s fotografií zaslat i informovaný souhlas těchto lidí CzechTourism, jinak foto nebo případně video nelze použít. Podrobněji jsou podmínky zpracování audiovizuálních souborů popsány v Pravidlech pro certifikaci.