Postup získání certifikátu


Restaurace, které se do projektu zapojí, a splní všechna požadovaná kritéria, budou označeny značkou Czech Specials. Certifikát se uděluje na tříleté období začínající rokem certifikace daného zařízení. Po skončení období bude probíhat recertifikace na další tříleté období. Aktuálně probíhá recertifikace na období 2015 - 2018. Pro podávání žádostí o certifikát bude pro žadatele výhradně určen elektronický formulář dostupný na adrese http://www.czechspecials.cz/certification/zadost-o-certifikaci/.
 

Postup pro získání certifikátu a znaku Czech Specials

V případě zájmu o certifikát a znak Czech Specials provede provozovatel gastronomického zařízení kroky dle tohoto postupu:

Na stránce nalezne uchazeč on-line formulář žádosti o certifikaci „Czech Specials“. Žadatel daný formulář vyplní a následně online odešle. Žádost je automaticky přijata na sekretariát AHR ČR. Žadateli je na základě přijaté žádosti vystaveno potvrzení o přijetí žádosti a bude informován, že nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti a uhrazení faktury proběhne kontrola na místě.
 
AHR ČR zajistí návštěvu certifikovaného kontrolora u žadatele. Kontrola bude ohlášená a musí proběhnout do 1 měsíce od přijetí žádosti. V navštívené restauraci kontrolor prověří, zda dané zařízení splňuje kvalitativní kritéria a provede degustaci vybraného pokrmu. Degustace bude poskytnuta na náklady provozovatele restaurace.
 
Hodnotitel se závěrem prokáže průkazem ke kontrole osobě odpovědné za provoz restaurace a vyplní hodnotící list. Jeden vyplněný hodnotící list bude ponechán odpovědné osobě daného restauračního zařízení, druhá kopie se všemi náležitostmi bude zaslána na sekretariát AHR ČR . Na základě žádosti o certifikaci daný kontrolor dle uvedených kritérií vyhodnotí, zda zařízení splňuje všechny podmínky pro certifikaci a certifikaci udělí/neudělí. O svém rozhodnutí bude AHR ČR informovat žadatele nejpozději do dvou týdnů od obdržení protokolu z kontroly. AHR ČR na základě udělení bude distribuovat úspěšnému žadateli o certifikaci nejen vlastní certifikát Czech Specials, ale i další související produkty:
  • - samolepky Czech Specials – k označení vstupních dveří a jiných informačních ploch,
  • - certifikát,
  • - porcelánová plaketa.

Udělování certifikátu

V případě splnění všech požadavků a kladného vyjádření kontrolora bude zařízení obratem informováno, získá Certifikát spolu s logem, dalšími související produkty a bude mu poskytnuta marketingová podpora související s projektem.
 
V případě jakýchkoli nejasností nebo nesouladu s požadavky je záležitost projednána komisí při jejím zasedání. Komise o svém rozhodnutí musí informovat žadatele nejpozději do dvou týdnů od zasedání.