Podmínky pro certifikát

 

1) Profesní způsobilost

Provozovatel má příslušná povolení k provozování pohostinství (kopie živnostenského listu, kolaudační rozhodnutí, nájemní smlouvu). Provozovatel deklaruje, že splňuje všechny hygienické předpisy a předpisy spojené s bezpečností práce a bezpečností hostů dle platné legislativy.

 

2) Transparentnost nabídky a poctivost v prodeji

V restauraci je k dispozici jídelní lístek, minimálně dvojjazyčný, s vyznačením cen pokrmů a obsluha je na požádání schopna podat zákazníkovi informace o jakémkoli pokrmu v nabídce. Ceny uvedené na jídelním a nápojovém lístku jsou konečné a nepřipočítávají se k nim žádné přirážky (couvert a jiné). Jídelní lístek je přehledný, v přiměřeném rozsahu a jeho skladba naznačuje vysokou obrátku používaných surovin a tím i jejich čerstvost. Host vždy při vyúčtování obdrží tištěnou účtenku s jasným vyznačením množství položek a jejich ceny.

 

3) Čistota a dobrý stav vybavení restaurace

Restaurace je vybavena čistým nábytkem a inventářem, který nejeví známky poškození (vybavení může být i starší, ale zjevně dobře udržované). Toalety restaurace jsou čisté pravidelně udržované a vybavení plně funkční a nepoškozené. Restaurace je dostatečně odvětraná bez známek zápachu z kuchyně.

 

4) Obsluha a její přístup k hostovi [ii]

Obsluhující mají jednotné, čisté a nepoškozené pracovně - společenské oblečení. Obsluhující mají znalost o projektu a jsou schopni doporučit hostovi pokrm a vysvětlit základní principy projektu Czech Specials. Obsluhující jsou příjemní a působí přátelským dojmem. Host je při příchodu personálem přivítán a při /po konzumaci je zjištěna jeho spokojenost.
 1.  

  5) Kritéria české kuchyně

  Provozovatel restaurace se zaváže, že bude spolupracovat na projektu Czech Specials a v jeho nabídce budou k dispozici pokrmy české kuchyně schválené jako Czech Specials. Provozovatel se dále zavazuje, že umožní kontrole degustaci tradiční české speciality dle výběru. Degustace pokrmu a jeden nápoj bude poskytnut danému kontrolorovi na náklady provozovatele. Dojde-li ke změně šéfkuchaře, za kterého byla certifikace obdržena, provozovatel tuto změnu nahlásí na AHR ČR.

  6) Marketing

  České pokrmy na jídelním lístku, za které obdržela restaurace značku Czech Specials budou touto značkou označeny buď přímo na jídelním lístku, nebo na zvláštní kartě s logy projektu. Provozovna se zavazuje umístit přidělený znak Czech Specials na viditelném místě, nejlépe na vchodových dveřích restaurace. Provozovatel poskytne příslušné kontaktní údaje (adresu, telefon, webové stránky), které budou použity při propagaci provozoven (restaurací) v rámci projektu.

  7) Ostatní

  Certifikát a znak se uděluje na tříleté období začínajícím rokem certifikace. Po uplynutí toho období bude provedeno obnovení certifikace (recertifikace) na další tříleté období nebo bude znak z provozovny odstraněn. V případě, že restaurace ukončí svůj provoz, nahlásí toto ukončení AHR ČR. Administrátoři projektu mají právo znak Czech Specials odejmout, a to v případě porušení podmínek projektu či jiném závažném pochybení, které by poškozovalo dobré jméno značky.

  Poplatek za udělení certifikátu a znaku Czech Specials činí 3 000 Kč. Pro členy AHR ČR a AKC ČR platí snížený poplatek 1 500 Kč.

  Certifikát je udělován provozům s celoročním i sezónním provozem. V případě sezónního provozu musí mít každá certifikovaná restaurace tuto skutečnost uvedenou ve svém profilu na webových stránkách Czech Specials.